ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ જુલાઇ પૂરક-૨૦૨૨ પરીક્ષાના પરિણામની ગુણચકાસણીના જવાબો

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ જુલાઇ પૂરક-૨૦૨૨ પરીક્ષાના પરિણામની ગુણચકાસણીના જવાબો

પરિપત્ર Download Click Here

ધોરણ-૧૦ જુલાઇ પૂરક-૨૦૨૨ પરીક્ષા Results Cheak Click here

ધોરણ-૧2 જુલાઇ પૂરક-૨૦૨૨ પરીક્ષા Results Cheak વિજ્ઞાન પ્રવાહ Click here 

ધોરણ-૧2 જુલાઇ પૂરક-૨૦૨૨ પરીક્ષા Results Cheak સામાન્ય પ્રવાહ Click here 

 

Leave a Comment